BKR

BKR: Mannen hebben vaker betalingsproblemen dan vrouwen

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Sinds 2017 is het aantal personen met betalingsproblemen stabiel te noemen. Eind 2019 had 4,75 procent van alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder ermee te maken. Opvallend is dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel van mannen blijft stijgen.

Dalende trend

Sinds 2017 wordt een aantal nieuwe kredietsoorten in het kredietstelsel van BKR geregistreerd, waaronder telefoonkredieten (circa 2,2 miljoen eind 2019) en private (auto)leaseovereenkomsten (ruim 175.000 eind 2019). Ook is de registratieondergrens voor kredieten omlaag gebracht van 500 naar 250 euro. Als gevolg van deze stelselwijzigingen steeg het aantal geregistreerde consumptieve kredieten in de afgelopen jaren van 7,3 miljoen (eind 2015) naar 11,5 miljoen (eind 2019). Zonder deze wijzigingen is er een afname van het aantal lopende kredieten zichtbaar. Voornamelijk in de aflosvorm is een radicale verandering gaande. Tot en met 2016 werd er jaarlijks meer doorlopend dan aflopend krediet verstrekt. Sinds 2017 zien we dat dit omdraait en in 2019 wordt bij nieuwe kredietverlening ruim vijf keer meer aflopend dan doorlopend krediet verstrekt.

Sterke afname gemiddeld kredietbedrag

Het gemiddelde bedrag bij aflopende kredieten daalde van ruim 22.000 euro eind 2015, naar ruim 9.000 euro eind 2019. De registratie van telefoonkredieten draagt substantieel bij aan deze daling. Deze kredieten zijn namelijk meestal lager dan 1.000 euro. Ook het gemiddelde bedrag van doorlopende kredieten daalde in dezelfde periode sterk: van ruim 4.500 naar nog geen 3.000 euro. Bij private autolease steeg het gemiddelde bedrag wel. Was dit eind 2016 nog 8.500 euro, eind 2019 is dit bedrag opgelopen tot 10.500 euro. Dit komt doordat mensen steeds duurdere auto’s zijn gaan leasen en de looptijd van private leaseovereenkomsten is toegenomen van gemiddeld 43 maanden eind 2016 naar 47 maanden eind 2019.

Mannen meer betalingsproblemen

Opvallend is dat de verdeling man/vrouw bij kredieten nagenoeg gelijk is eind 2019, maar mannen bij betalingsproblemen zijn oververtegenwoordigd. Mannen hebben aanzienlijk meer betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel mannen neemt nog steeds toe. Van de personen die in 2019 een betalingsprobleem hebben gekregen, is ruim 61 procent man.

Aflossingsregeling treffen gebeurt niet vaak

Het treffen van een aflossingsregeling bij een betalingsachterstand gebeurt niet vaak. Voor 7 procent van de 765.000 betalingsachterstanden heeft de kredietaanbieder eind 2019 een aflossingsregeling met de betreffende persoon gemeld in het kredietstelsel. Dit percentage is al jarenlang constant.

Wat is een betalingsprobleem?

Er is sprake van een betalingsprobleem als in het kredietstelsel door de aangesloten organisaties één of meerdere van de onderstaande situaties zijn gemeld door de kredietaanbieder:
Er is een achterstand ontstaan op een lopend krediet.
Er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van een betalingsachterstand heeft voorgedaan.
De betaling van het restant of de gehele vordering is opgeëist.
Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt.
De persoon heeft een schuldregeling (saneringskrediet of schuldbemiddeling).

Over de BKR Schulden Monitor

De Schulden Monitor is een jaarlijks terugkerend rapport van Stichting BKR, dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Het rapport is dit jaar voor het eerst gepubliceerd en maakt inzichtelijk hoeveel krediet er uitstaat in Nederland, hoe betalingsproblemen zich ontwikkelen en hoeveel Nederlanders er zijn met een schuldregeling.

 

Bron: AMWEB.nl

Leave a comment